Προς:

ΣΕΠΕΕΛΜΕ

ΘΕΜΑ: Επιστολή 200 αναπληρωτών εκπαιδευτικών Θεατρολόγων ΠΕ91.01μεπροϋπηρεσία10καιπλέονετώνστηδημόσιαΕκπαίδευσηγιατησύστασηοργανικώνθέσεωνστην Α'θμιακαιΒ'θμιακαιαίτηματησταθερήσχέσηεργασίας.Αντίστοιχααιτήματαγιαόλεςτιςκοινέςειδικότητες(ισοκατανομή).

Με θεμελιωμένα εργασιακά δικαιώματααναπληρώνουμετονεαυτόμαςστασχολείαήδηαπότο1998κάποιοι.

Ωςπότεαυτήηεργασιακήανασφάλεια;

ΣύστασηοργανικώνθέσεωνκαισταθερήσχέσηεργασίαςγιατουςΘεατρολόγους τώρα!

ΗεπιστολήαυτήσυντάχθηκεκαισυνυπογράφεταιαπόαναπληρωτέςεκπαιδευτικούςθεατρολόγουςπουδιδάσκουμετομάθηματηςΘεατρικήςΑγωγήςγιαπάνωαπό10χρόνιαστοελληνικόδημόσιοσχολείο,μεαλλεπάλληλεςσυμβάσειςεργασίας.ΚάθεχρόνοαπολυόμαστεστατέληΙουνίου, εγγραφόμαστε στα μητρώα του ΟΑΕΔ, εισπράττοντας ένα ποσό πουδεν αντιστοιχεί ούτε στον υποκατώτατο μισθό και αναμένουμε με αγωνία τηνεπόμενη χρονιά την επαναπρόσληψή μας, εάν και εφόσον σταθούμε τυχεροί.Κατάτοτρέχονσχολικόέτος2021-2022,διακόσιοι(200!)εκπαιδευτικοίΠΕ91.01 θεατρολόγοι δεν κλήθηκαν να ανανεώσουν τις συμβάσεις εργασίαςτους, αντιμετωπίζοντας το σκληρό πρόσωπο της ανεργίας, ενόσω η ακρίβειακαιοισυνεχείςανατιμήσειςκαλπάζουν!

Κι ενώ η ποιότητα της δουλειάς μας αναβαθμίζεται σημαντικά όταν βρεθούμεστηνίδιασχολικήμονάδαγιαπαραπάνωαπόέναέτος,δυστυχώςηπολιτείαδεν έχει μεριμνήσει για την ίδρυση οργανικών θέσεων και τη σταθερή μαςπαρουσία στα σχολεία. Δέκα –και πλέον– έτη μετά και ακόμη περιμένουμε!Φτιάχνουμε βαλίτσες κάθε χρόνο, μετακινούμαστε για όπου η εκπαιδευτικήανάγκη μας καλεί, από νομό σε νομό και από τη μία άκρη της χώρας στηνάλλη. Αυτό που για τους μαθητές των ιδιωτικών σχολικών μονάδων θεωρείταιδεδομένο,ηύπαρξηδηλαδήσταθερούεκπαιδευτικούπροσωπικού,στοελληνικόδημόσιοσχολείοκαταλήγειναφαντάζειμιαλυπημένη,όσοκαιπραγματικά εύλογη, ερωτηματική επωδός:<<γιατίκυρία δεν θασας έχουμεκαιτου χρόνου;>>.

Αξίζειαλήθειααυτόςοδιαχωρισμόςκαιηανισότητατηςποιότηταςπαρεχόμενης εκπαίδευσης στα παιδιά μας, στους μαθητές και στιςμαθήτριέςμαςενέτει 2022;

Το, διδασκόμενο από εμάς, μάθημα της Θεατρικής Αγωγής, ως βιωματικήδιαδικασίαεξαίρεταισεόλεςτιςσχετικέςεπιστημονικέςμελέτεςτόσοωςαυτοτελέςμάθημα,όσοκαιωςευχάριστομασυνάμασημαντικόμεθοδολογικόεργαλείοπουενθαρρύνεισυστηματικάτουςμαθητέςκαιτιςμαθήτριες στονα επικοινωνούνκαι νασυνεργάζονται αποτελεσματικά,ναενδυναμώνουντηνκριτικήσκέψηκαιτηδημιουργικήτουςφαντασία,νακαλλιεργούν την ενσυναίσθηση, στοιχείο τόσο σπουδαίο για την πρόληψη στηχρήση της βίας σε όλες τις μορφές. Δεν είναι τυχαίο ότι η παιδαγωγική τουθεάτρου αναγνωρίζεται ήδη από τα πρώτα χρόνια της εμφάνισής του στηναρχαίαΕλλάδα,ενώαποτυπώνεταισεέργατωναρχαίωνελλήνωνφιλοσόφων.

Έναμάθημααπαραίτητο,σύμφωναμετηναπάντησητηςΥφυπουργούΠαιδείας,κυρίαςΖέτταΜακρή,στηνσχετικήεπίκαιρηερώτηση(849/7-6-2021)τουβουλευτή, κυρίουΑλέξανδρουΤριανταφυλλίδη.

Δεν μπορούμε να μην σημειώσουμε ότι έναμέρος των κόπων,των αγωνιώνκαι των αγώνων μας φάνηκε ότι αναγνωρίστηκε με τους πρώτους μετά το2008!– μόνιμους διορισμούς Θεατρολόγων και τη σύσταση 171 οργανικώνθέσεων τον περασμένο Ιούλιο του 2021 (ΦΕΚ 3204/τ.Β’/22.07.2021). Από τηνάλληπλευρά,χρειάζεταινατονίσουμεότιοιεκπαιδευτικοίΠΕ91.01θεατρολόγοι που εργαζόμαστε πάνω από δέκα έτη στην εκπαίδευση είμαστεπολύ περισσότεροι από 171 και ότι όπως είναι φυσικό– απογοητευόμαστεόταναντιλαμβανόμαστεότιαντιμετωπιζόμαστεως«δευτερεύουσες»ειδικότητες. Το ποσοστό κάλυψης τωνλειτουργικών μας κενών, μετά βίαςέφτασετο20%μετουςσυγκεκριμένουςδιορισμούς,τηστιγμήπουστις

«πρωτεύουσες»ειδικότητεςκαλύφθηκετο50%έωςκαι60%τωναναγκών!

Δεν ξεχνάμε επίσης, μια τραυματική εμπειρία για τον κλάδο, την πρόσκλησησυμμετοχήςμεκριτήρια ΑΣΕΠγιαδιορισμούςΘεατρολόγωνστηνΕιδικήΑγωγή το 2020, η οποία τελικά έδωσε… μηδέν ολοστρόγγυλο στις θέσειςσταθερής εργασίας, εξισώνοντας την προσπάθεια συμμετοχής καθώς και τηνπληρωμήπαραβόλουμεπροφανέστατηκοροϊδίαόσωνσυμμετείχανστοκάλεσμα. Ανάλογη τύχη είχαν και οι συνάδελφοι επιτυχόντες σε παλαιότεροδιαγωνισμόΑΣΕΠ.

Γιαόλουςτουςπαραπάνωλόγους:

Ζητούμετησύστασηοργανικώνθέσεωνπροκειμένουεπιτέλουςνααπεγκλωβιστούμεαπότοεργασιακόπεριβάλλονανασφάλειαςκαινααποκτήσουμε μια σταθερή ποιοτική επαγγελματική σχέση με τα σχολεία, τουςμαθητές και τις μαθήτριές μας σε όποια γωνιά της Ελλάδας και αν βρίσκονται.Τοίδιοζητούμεγιαόλεςτιςκοινέςειδικότητες,πουδενέχουνακόμηοργανικέςθέσειςαντίστοιχεςτωνλειτουργικώναναγκών.

Ζητούμε οι επερχόμενοι διορισμοί, τόσο στη Γενική όσο και στην Ειδικήεκπαίδευση, να γίνουν με βάση τα λειτουργικά κενά των σχολείων μας, ταοποίααποτυπώνονταιστοmyschool.

Ζητούμεναληφθείσοβαράυπόψηηπολυετήςυπηρεσίαμαςστηνεκπαίδευση,βάσειτηςοποίαςφτάσαμεστοσημείοναπλησιάζουμεστησύνταξη, ακόμα και να συνταξιοδοτούμαστε, όντας αναπληρωτές (πραγματικήιστορία)!

Τηρούμε με συνέπεια τις ίδιες υποχρεώσεις με όλους τους συναδέλφους,ΖΗΤΟΥΜΕναέχουμεκαιταίδιαδικαιώματαστιςπροσλήψειςκαιΙΣΟΚΑΤΑΝΟΜΗστουςδιορισμούς.Κατ’ αναλογίακαιμεδίκαιοτρόποαπορρόφηση εκπαιδευτικών από όλους τους κλάδους που προσφέρουν στοελληνικόσχολείο.

ΑναμένουμεμεαγωνίατιςαπαραίτητεςενέργειεςαπότηνηγεσίατουΥπουργείουΠαιδείας.Ενέργειες,οιοποίεςκρίνουμεότιβασίζονταιστιςαρχέςτηςισότηταςκαιτηςδικαιοσύνηςσεέναευνομούμενο κράτος.

Καλούμε τα Σωματεία μας να εγκύψουν με τη δέουσα ενσυναίσθηση στοχρόνιοπρόβλημά μαςκαιναστηρίξουν έμπρακτατοναγώνα μας.

ΤοΘέατρο,πουγεννήθηκεστηχώραμαςκαιμετέδωσεταφώτατουπολιτισμούστονυπόλοιποκόσμο, πιστεύουμεότι τοαξίζει.

Μεεκτίμηση,

ΟιΘεατρολόγοιΠΕ91.01με10καιπλέονέτηυπηρεσίαςστηδημόσιαΕκπαίδευση