Μέχρι 1 Αυγούστου οι αιτήσεις. Οι δικαιούχοι και οι προϋποθέσεις.
Χιλιάδες φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να  ρυθμίσουν έως και σε 120 μηνιαίες δόσεις τις βεβαιωμένες στις φορολογικές αρχές οφειλές τους οι οποίες προήλθαν από μη εξυπηρετούμενα δάνεια που τούς δόθηκαν με εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου ή φορέων του.
Η υποβολή των αιτήσεων για την υπαγωγή στη νέα αυτή ειδική ρύθμιση θα μπορεί να γίνει μέχρι την 1η Αυγούστου 2023 στις Δ.Ο.Υ. και τα Ελεγκτικά Κέντρα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).
Σύμφωνα, ειδικότερα, με τα όσα προβλέπει η παράγραφος 2 του άρθρου 13 της τροπολογίας του υπουργείου Οικονομικών για τις αλλαγές στον εξωδικαστικό μηχανισμό:
1) Δικαιούχοι υπαγωγής στην ειδική ρύθμιση για την τμηματική καταβολή οφειλών έως και σε 120 μηνιαίες δόσεις είναι όσοι φορολογούμενοι βαρύνονται με χρέη βεβαιωμένα στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και τα Ελεγκτικά Κέντρα, τα οποία προέρχονται από δάνεια χορηγηθέντα με εκδοθείσες έως και το έτος 2012 υπουργικές αποφάσεις παροχής της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 2322/1995 ή παροχής της εγγύησης της εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α Ε» (πρώην «Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης Α Ε ») ή της εταιρείας με την επωνυμία «Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων Α Ε (ΤΕΜΠΜΕ Α Ε ).
2) Πρόσθετες προϋποθέσεις για την υπαγωγή στη ρύθμιση είναι:
α) τα παραπάνω δάνεια να έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα στα πιστωτικά ιδρύματα έως την 1η Φεβρουαρίου 2023, γεγονός που προκύπτει από το αίτημα κατάπτωσης των τραπεζών προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες.
β) οι οφειλές από τα δάνεια αυτά να έχουν καταχωρισθεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης πριν την 1η-2-2023.
3) Οι οφειλές των παραγράφων 1 και 2 μπορούν να ρυθμίζονται είτε με εφάπαξ εξόφληση και απαλλαγή από το σύνολο των προσαυξήσεων και των τόκων, είτε σε 2 έως και 120 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή επί των προσαυξήσεων και των τόκων κλιμακούμενη (αντιστρόφως ανάλογα του αριθμού των δόσεων) από 10% έως και 95%. Ειδικότερα, ο οφειλέτης απαλλάσσεται:
α) από το 95% των προσαυξήσεων και των τόκων, εφόσον συμφωνήσει να καταβάλει το ποσό της βασικής οφειλής, μαζί με το εναπομείναν ποσό προσαυξήσεων και τόκων, σε 2 – 4  μηνιαίες δόσεις.
β) από το 85% των προσαυξήσεων και των τόκων, εφόσον συμφωνήσει να εξοφλήσει βασική οφειλή κι εναπομείναντα ποσά προσαυξήσεων και τόκων σε 5 – 12  μηνιαίες δόσεις.
γ) από το 80% των προσαυξήσεων και των τόκων, εφόσον συμφωνήσει να εξοφλήσει βασική οφειλή κι εναπομείναντα ποσά προσαυξήσεων και τόκων σε 13 – 24  μηνιαίες δόσεις.
ε) από το 75% των προσαυξήσεων και των τόκων, εφόσον συμφωνήσει να εξοφλήσει βασική οφειλή κι εναπομείναντα ποσά προσαυξήσεων και τόκων σε 25 – 36  μηνιαίες δόσεις.
στ) από το 45% των προσαυξήσεων και των τόκων, εφόσον συμφωνήσει να εξοφλήσει βασική οφειλή κι εναπομείναντα ποσά προσαυξήσεων και τόκων σε 37 – 48  μηνιαίες δόσεις.
ζ) από το 30% των προσαυξήσεων και των τόκων, εφόσον συμφωνήσει να εξοφλήσει βασική οφειλή κι εναπομείναντα ποσά προσαυξήσεων και τόκων σε 49 – 60  μηνιαίες δόσεις.
η) από το 20% των προσαυξήσεων και των τόκων, εφόσον συμφωνήσει να εξοφλήσει βασική οφειλή κι εναπομείναντα ποσά προσαυξήσεων και τόκων σε 61 – 72  μηνιαίες δόσεις.
θ) από το 15% των προσαυξήσεων και των τόκων, εφόσον συμφωνήσει να εξοφλήσει βασική οφειλή κι εναπομείναντα ποσά προσαυξήσεων και τόκων σε 73 – 96  μηνιαίες δόσεις.
ι) από το 10% των προσαυξήσεων και των τόκων, εφόσον συμφωνήσει να εξοφλήσει βασική οφειλή κι εναπομείναντα ποσά προσαυξήσεων και τόκων σε 97 – 120  μηνιαίες δόσεις.
Το ελάχιστο ποσό κάθε μηνιαίας δόσης της ρύθμισης αυτής δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 20 ευρώ.
4) Η αίτηση για την υπαγωγή των οφειλών στη ρύθμιση μπορεί να υποβληθεί μέχρι την 1η Αυγούστου 2023 στην υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης (Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικό Κέντρο) η οποία είναι αρμόδια για την είσπραξη της οφειλής.