Τα σχολεία λαμβάνουν μέρος στις παρελάσεις και στο γενικό εορτασμό των εθνικών και τοπικών εορτών, σύμφωνα με το πρόγραμμα του οικείου Δήμου.

Το  ΠΔ 79/2017στο άρθρο 3,  σχετικά με τους συνοδούς εκπαιδευτικούς Δημοτικών σχολείων,  στις παρελάσεις και εορτασμούς εθνικών εορτών, αναφέρει ότι:
Οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί- συνοδοί των μαθητών για τις ανωτέρω εκδηλώσεις  ορίζονται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων.

Αν και στο ΠΔ 201, που αντικαταστάθηκε από το 
ΠΔ 79, αναφερόταν περίπου το ίδιο, δεν ήταν ξεκαθαρισμένο σε όλους τους Διευθυντές και εκπαιδευτικούς αν είναι υποχρεωμένοι όλοι να παρίστανται σε παρελάσεις εθνικών εορτών. Για το λόγο αυτό σε πολλές περιπτώσεις, συμμετείχαν και συμμετέχουν ακόμη όλοι οι εκπαιδευτικοί.

Τι λέει η Νομοθεσία για τους συνοδούς εκπαιδευτικούς σε εθνικές εορτές και παρελάσεις.

ΥΠΕΠΘ – Φ.3/865/Γ1/1133/09-10-1997

ΘΕΜΑ: Συμμετοχή εκπαιδευτικού στις σχολικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες.

Με αφορμή ερωτήματα που υποβάλλονται στο Υπουργείο Παιδείας σχετικά με τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε σχολικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες σας κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα:

1. Η ανάθεση των καθηκόντων στους εκπαιδευτικούς γίνεται με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων, αφού ληφθούν υπόψη η ειδικότητα τους και οι ιδιαίτερες γνώσεις τους, ώστε η υπηρεσία που τους ανατίθεται να έχει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. Με αυτό το δεδομένο η συνοδεία των μαθητών σε ξενόγλωσση βιβλιοθήκη ανατίθεται στον εκπαιδευτικό της αγγλικής γλώσσας, σε θέατρο στο δάσκαλο της τάξης που διδάσκει τη θεατρική αγωγή, στις παρελάσεις και σε αθλητικούς αγώνες στον εκπαιδευτικό φυσικής αγωγής κλπ.

2. Όταν οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται ημέρα επίσημης αργίας (π.χ. παρέλαση ανήμερα εθνικής εορτής) οι εκπ/κοί ειδικοτήτων προσφέρουν σε ένα σχολείο υπηρεσία, που είναι αυτό της οργανικής τους θέσης. Εξαίρεση αποτελούν οι εκπ/κοί Φυσικής Αγωγής που συνοδεύουν μαθητές σε παρελάσεις και διδάσκουν περίπου τον ίδιο αριθμό ωρών σε δύο σχολεία, οπότε στις 28 Οκτωβρίου συνοδεύουν τους μαθητές του ενός και στις 25 Μαρτίου του άλλου σχολείου. Σε περίπτωση όμως, που διδάσκουν πάνω από τα 2/3 των ωρών τους σε ένα σχολείο, τότε στις παρελάσεις συνοδεύουν και στις δύο εθνικές εορτές τους μαθητές του σχολείου αυτού. Τα αναφερόμενα στους εκπαιδευτικούς φυσικής αγωγής ισχύουν και για τους εκπ/κούς μουσικής, οι οποίοι παρουσιάζουν τα τραγούδια στις σχολικές γιορτές.

3. Όταν οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται σε ημέρα που δεν είναι επίσημη αργία, (π.χ. σχολική εορτή την παραμονή της 28ης Οκτωβρίου και της 25ης Μαρτίου ή Χριστουγεννιάτικη εορτή στις 23 Δεκεμβρίου) οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων παρευρίσκονται και παίρνουν μέρος στο σχολείο που διδάσκουν τις περισσότερες ώρες την ημέρα αυτή. Σε περίπτωση που την ημέρα αυτή διδάσκουν τον ίδιο αριθμό ωρών σε δύο σχολεία, τότε παρευρίσκονται στο σχολείο της οργανικής τους θέσης. Ειδικά όμως για τους εκπ/κούς φυσ. αγωγής και μουσικής εξακολουθούν να ισχύουν οι προηγούμενες παράγραφοι.

4. Από την αρχή του σχολικού έτους τα όργανα διοίκησης των εμπλεκομένων σχολείων, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων, ρυθμίζουν τον τρόπο συμμετοχής των εκπαιδευτικών αυτών σε όλες τις σχολικές εκδηλώσεις. Επομένως τα αναφερόμενα στις παραπάνω παραγράφους 1 και 2 εφαρμόζονται στις σπάνιες περιπτώσεις κατά τις οποίες παρουσιάζονται διαφωνίες.

5. Για τους αποσπασμένους ή τους αναπληρωτές εκπ/κούς ως σχολείο οργανικής θέσης λογίζεται αυτό της αρχικής τους τοποθέτησης.

458/κ΄ Αντικατάσταση (4/97/76)

Ομιλίες – πανηγυρικοί λόγοι

Δεν υπάρχει καμία αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο ότι οι ομιλίες και οι πανηγυρικοί λόγοι  για εθνικές γιορτές είναι στα καθήκοντα των εκπαιδευτικών. Παρ΄όλα αυτά είθισται οι εκπαιδευτικοί να είναι αυτοί που αναλαμβάνουν  στην εκκλησία του χωριού ή της πόλης να εκφωνήσουν  λόγο. Πολλοί Δήμοι μάλιστα  με την επιμέλεια των τοπικών αρχόντων φτιάχνουν και συγκεκριμένη λίστα με  σχολεία που έχουν σειρά να εκφωνήσουν λόγο.