ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΠΕ σε  ΠΥΣΠΕ 

                για το διδακτικό έτος 2022- 2023»

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις:
 • του άρθρου 16 κεφ. Γ΄ παρ. 5 του Ν. 1566/1985 (Α΄167), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 1674/1986 (Α΄203)
 • του άρθρου 1 παρ. 8 του Ν. 3194/2003 (Α΄267)
 • του άρθρου 17 του N. 3402/2005 (Α΄258)
 • του άρθρου 6, παρ. 1, 2 και 3 του Ν. 3454/2006 (Α΄75)
 • του άρθρου 17 παρ. 4 του Ν. 3649/2008 (Α΄39)
 • του άρθρου 2, παρ. 5α του Ν. 3868/2010 (Α΄129)
 • του άρθρου 47 παρ. 3 του Ν. 2304/1995 (Α΄ 83), της παρ. 20 άρθρου 19 του Ν. 2386/1996 (Α΄43) και του άρθρου 50 παρ. 3 Ν. 1756/1988 (Α΄35), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 94 του Ν. 4055/2012 (Α΄51)
 • του άρθρου 182 παρ. 10 και άρθρου 93 παρ. 7 του Ν. 3852/2010 (Α΄87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 παρ. 2 του Ν. 4071/2012 (Α΄85)
 • του άρθρου 31 του Ν. 3848/2010 (Α΄71) όπως αντικαταστάθηκε καιισχύει
 • του άρθρου 17 παρ.4 του Ν. 3649/2008 (Α΄39)
 • των άρθρων και 44Α παρ. 12 και 46 παρ. 1στ΄ του Ν. 4115/2013 (Α΄24)
 • τουάρθρου7τουN.3863/2010(Α΄115)όπωςαντικαταστάθηκεαπότοάρθρο4παρ.1τουΝ. 4331/2015 (Α΄63) και όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 50 παρ. 4 του Ν. 4430/2016 (Α΄205)
 • του άρθρου 12 παρ. 1 του Ν. 4071/2012 (Α΄85)
 • τουάρθρου52τουΝ.4115/2013(Α΄24)όπωςαντικαταστάθηκεαπότηνπαρ.2τουάρθρου39 του Ν. 4403/2016 (Α΄125)
 • του άρθρου 27 παρ. 12β’ του Ν. 4386/2016 (Α΄83)
 • του άρθρου 29 του Ν. 4521/2018 (Α΄38)
 • του άρθρου 93 του Ν. 4547/2018 (Α’102)
 • του άρθρου 46 παρ. 7 του Ν. 2413/1996 (Α΄124) και του άρθρου 5 του Ν. 4555/2019 (Α΄133).
 • τουάρθρου21παρ.1τουΝ. 2946/2001(Α΄224),όπωςαντικαταστάθηκεμετοάρθρο151τουΝ. 4600/2019 (Α΄43)
 • του Ν. 4653/2020 (Α’12)
 • της παρ. 17 του άρθρου 19 του Ν. 4692/2020(Α’111)
 1. 2.  Τα Π.Δ. 50/1996 (Α΄45) & Π.Δ. 100/1997 (Α΄94).
 2. 3.Το Π.Δ. 18/2018 (Α΄31) «Οργανισμός τουΥΠ.Π.Ε.Θ».
 3. 4.To Π.Δ. 81/2019 (Α΄119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
 4. 5.Το Π.Δ. 83/2019 (Α΄121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
 5. 6.Το Π.Δ. 84/2019 (Α΄123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»
 6. 7.Την Υ.Α. Φ.11321/οικ.31102/1870 (Β΄ 2906/18-11-2013).
 7. 8.Το άρθρο 2 της αριθ. Α2α/Γ.Π. οικ. 42875/09-06-2015 Απόφασης του Υπουργού Υγείας (Β΄1078).
 8. 9.Τη με αριθ. 38342/Ε2/04-04-2022 (ΑΔΑ:6Η8Τ46ΜΤΛΗ-8ΜΜ) εγκύκλιο αποσπάσεων εκπαιδευτικών.
 9. 10.Τις με αριθ. 10/09-06-2022, 11/14-06-2022, 12/15-06-2022, 13/21-06-2022 & 14/30-06-2022 Πράξεις του ΚΥΣΠΕ.
 10. 11.Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

 1. 1.Αποσπούμε από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, για το διδακτικό έτος 2022-2023, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, κατά προτεραιότητα, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ως εξής:
Α/Α Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΣΠΕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ

ΠΥΣΠΕ

ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

1 612702 ΑΓΓΕΛΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ60 ΚΙΛΚΙΣ ΣΑΜΟΥ
2 715125 ΑΛΑΜΑΝΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΠΕ60 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
3 621481 ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ70 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
4 615885 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ11 ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΕΡΡΩΝ
5 718451 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ70 ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
6 224045 ΑΛΕΞΟΥΔΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΠΕ06 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
7 597714 ΑΛΜΠΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ60 Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
8 622296 ΑΜΔΙΤΗ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΠΕ60 ΗΜΑΘΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
9 614816 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΕ70 Γ ΑΘΗΝΩΝ ΧΑΝΙΩΝ
10 703546 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΕ60 ΠΕΛΛΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
11 202999 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ05 ΑΡΤΑΣ Α ΑΘΗΝΩΝ
12 602393 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΝΑΟΥΜ ΠΕ70 Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
13 620780 ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΠΕ70 ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ
14 717234 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ70 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
15 603292 ΑΞΙΟΜΑΚΑΡΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ60 ΠΕΙΡΑΙΑ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
16 720336 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΣΟΥΜΕΛΑ ΠΕ91.01 ΔΡΑΜΑΣ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
17 619944 ΑΡΑΠΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕ11 ΕΥΒΟΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
18 601841 ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ70 ΗΛΕΙΑΣ Α ΑΘΗΝΩΝ
19 607695 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ70 ΚΟΖΑΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
20 621010 ΑΡΜΕΝΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΠΕ70 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ
21 621861 ΑΣΠΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ70 Α ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
22 594914 ΑΣΠΡΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
23 610141 ΑΣΦΕΝΤΑΓΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΠΕ70 ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
24 613342 ΑΥΓΕΡΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ70 ΡΟΔΟΠΗΣ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
25 619931 ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ11 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
26 562970 ΒΑΛΟΥΚΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ70 ΚΙΛΚΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
27 700726 ΒΑΝΤΣΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΕ70 ΠΕΛΛΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
28 611951 ΒΑΡΔΑΡΙΝΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙA ΠΕ60 Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
29 622362 ΒΑΡΔΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΕ60 ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α ΑΘΗΝΩΝ
30 609760 ΒΑΡΝΑ ΑΝΝΑ ΠΕ06 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
31 616700 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΟΛΓΑ ΠΕ70 ΞΑΝΘΗΣ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
32 621460 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΝΑ ΠΕ70 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
33 622778 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΞΕΝΗ ΠΕ60 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
34 616312 ΒΕΝΕΤΙΚΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ60 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
35 620347 ΒΕΝΙΩΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΕ79.01 Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
36 622387 ΒΛΑΧΟΥ ΑΝΝΑ ΠΕ60 ΚΙΛΚΙΣ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
37 720244 ΒΛΑΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ91.01 Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
38 614387 ΒΛΕΤΣΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ70 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
39 612326 ΒΛΙΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ11 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
40 608126 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥΛΑ ΠΕ60 Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
41 612864 ΒΟΖΙΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ06 ΕΥΒΟΙΑΣ Α ΑΘΗΝΩΝ
42 620508 ΒΟΛΤΣΗ ΗΛΙΑΝΑ ΠΕ70 ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
43 592100 ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΠΕ60 ΕΒΡΟΥ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
44 607247 ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΕ70 ΑΧΑΪΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
45 605859 ΒΡΑΧΝΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΠΕ70 Γ ΑΘΗΝΩΝ ΕΒΡΟΥ
46 714947 ΓΑΛΑΝΗΣ ΠΗΛΕΑΣ ΠΕ60 ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
47 621546 ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΥ ΜΑΡΙΕΤΙΝΑ ΠΕ70 Β ΑΘΗΝΩΝ ΛΕΣΒΟΥ
48 607907 ΓΑΤΣΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΕ70 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
49 619272 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ60 ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΧΑΪΑΣ
50 714814 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ60 ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
51 221468 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΠΕ91.01 ΠΕΛΛΑΣ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
52 702528 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ ΠΕ70 ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΕΣΒΟΥ
53 620287 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΠΕ79.01 ΕΥΒΟΙΑΣ Β ΑΘΗΝΩΝ
54 622850 ΓΙΑΝΝΟΥΔΗ ΘΕΟΧΑΡΟΥΛΑ ΠΕ60 ΛΕΣΒΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
55 618805 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑΓΕΩΡΓΙ ΠΕ70 ΞΑΝΘΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
56 611034 ΓΙΟΒΑΝΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ70 Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΒΡΟΥ
57 620655 ΓΚΕΡΤΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ70 Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
58 613201 ΓΚΟΓΚΟΡΩΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ70 Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
59 600777 ΓΚΟΛΦΗ-ΠΑΝΤΟΥΛΑ ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΠΕ70 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α ΑΘΗΝΩΝ
60 581461 ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
61 619315 ΓΚΟΥΡΗ ΜΑΡΙΓΩ ΠΕ60 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
62 614900 ΓΚΟΥΤΖΟΥΡΕΛΑ ΒΑΪΑ ΠΕ70 ΛΑΡΙΣΑΣ Α ΑΘΗΝΩΝ
63 621068 ΓΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ70 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
64 703767 ΓΟΥΛΙΑΡΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΠΕ60 ΚΑΒΑΛΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
65 704017 ΓΟΥΠΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ60 ΧΑΝΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
66 208043 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ11 ΞΑΝΘΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
67 621354 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ70 ΗΜΑΘΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ
68 619912 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΕ11 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
69 701405 ΔΕΜΑΤΗ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ60 ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
70 622568 ΔΕΜΕΡΤΖΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ60 ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
71 610603 ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
72 611800 ΔΕΣΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ60 ΠΕΛΛΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
73 704896 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΖΩΗ ΠΕ60 ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
74 610718 ΔΗΜΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
75 718911 ΔΙΑΜΑΝΤΑΡΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΠΕ79.01 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
76 190532 ΔΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ11  ΚΙΛΚΙΣ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
77 700325 ΔΟΓΑΝΗ ΠΑΓΩΝΑ ΠΕ60 ΡΟΔΟΠΗΣ ΕΒΡΟΥ
78 612304 ΔΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ11 ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
79 224896 ΔΡΑΓΑΤΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ11 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
80 619385 ΔΡΟΣΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ60 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
81 701098 ΕΒΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ60 ΠΙΕΡΙΑΣ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
82 619580 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ60 ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
83 614473 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΡΙΑΔΝΗ ΠΕ70 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
84 713613 ΕΞΗΝΤΑΒΕΛΩΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ11 ΗΛΕΙΑΣ Α ΑΘΗΝΩΝ
85 227875 ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ11 ΕΥΒΟΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
86 621569 ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΠΕ70 ΗΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ
87 575394 ΕΠΙΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ70 ΠΕΙΡΑΙΑ (ΕΙΔΙΚΗΣ) ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
88 701192 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ11 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
89 619712 ΖΑΝΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΠΕ06 ΚΟΖΑΝΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
90 616177 ΖΑΠΑΝΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ60 ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΑΜΟΥ
91 605787 ΖΑΡΑΦΙΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΠΕ70 ΞΑΝΘΗΣ ΣΕΡΡΩΝ
92 613274 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΠΕ70 ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΒΡΟΥ
93 224905 ΖΑΧΕΙΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ11 Γ ΑΘΗΝΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
94 612168 ΖΗΚΥΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΕ06 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
95 614885 ΖΗΣΕΚΑ ΘΕΟΔΟΥΛΑ ΠΕ70 ΗΜΑΘΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
96 719527 ΖΗΣΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ86 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
97 713930 ΖΗΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ60 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
98 611919 ΖΙΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ60 ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΒΡΟΥ
99 704277 ΖΟΥΡΝΑΤΖΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ07 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
100 717938 ΖΥΜΠΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ70 ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
101 622709 ΖΩΓΡΑΦΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ ΠΕ60 ΚΑΒΑΛΑΣ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
102 592430 ΖΩΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΕ11 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
103 592292 ΖΩΜΠΡΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΕ60 ΑΡΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
104 601296 ΗΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 ΚΙΛΚΙΣ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
105 704070 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ06 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Β ΑΘΗΝΩΝ
106 609288 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ11 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
107 621028 ΘΕΟΧΑΡΙΔΗ ΑΝΘΗ ΠΕ70 ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
108 715101 ΘΩΜΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΕ60 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
109 622191 ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΠΕ60 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
110 718227 ΙΤΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ70 ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
111 717990 ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ70 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
112 608538 ΚΑΒΒΑΓΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ60 ΕΒΡΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
113 219756 ΚΑΖΑΝΑ ΑΘΗΝΑ ΠΕ11 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
114 713586 ΚΑΚΟΥΛΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΠΕ11 ΚΥΚΛΑΔΩΝ Δ ΑΘΗΝΩΝ
115 718152 ΚΑΛΑΒΑΤΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ70 ΠΕΙΡΑΙΑ Α ΑΘΗΝΩΝ
116 612523 ΚΑΛΑΪΤΖΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΠΕ11 ΞΑΝΘΗΣ ΣΕΡΡΩΝ
117 717226 ΚΑΛΟΥΣΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΕ70 ΠΕΙΡΑΙΑ Γ ΑΘΗΝΑΣ
118 714509 ΚΑΛΠΑΤΣΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΠΕ60 ΕΒΡΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
119 715076 ΚΑΛΤΣΟΥΝΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΠΕ60 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
120 622681 ΚΑΜΠΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΕ60 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
121 704904 ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΧΡΥΣΑ ΠΕ60 ΕΒΡΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ
122 621892 ΚΑΝΑΤΑ ΑΝΘΗ ΠΕ70 Β ΑΘΗΝΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
123 608920 ΚΑΝΙΑΤΣΟΥ ΖΩΗ ΠΕ60 ΠΕΛΛΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
124 214520 ΚΑΠΑΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕ11 ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
125 622062 ΚΑΠΑΤΣΙΝΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΠΕ70 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
126 615969 ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ11 Β ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
127 618047 ΚΑΠΙΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ70 Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
128 602405 ΚΑΠΙΡΝΑ ΑΝΘΟΥΛΑ ΠΕ70 ΧΑΝΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
129 604670 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΕ70 Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
130 713257 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΘΩΜΑΗ ΠΕ07 ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
131 606149 ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ60 ΗΜΑΘΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ
132 593095 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ70 ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ
133 598519 ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 ΣΑΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
134 718506 ΚΑΡΑΤΖΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΠΕ70 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
135 714600 ΚΑΡΑΦΕΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ60 ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
136 601612 ΚΑΡΔΑΡΑ ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΕ70 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
137 609546 ΚΑΣΤΡΙΤΗ ΦΑΙΔΡΑ ΠΕ70 ΗΛΕΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
138 577587 ΚΑΤΡΑΜΑΔΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕ11 ΚΙΛΚΙΣ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
139 617195 ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ70 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
140 618428 ΚΑΤΣΙΚΑΒΕΛΗ ΝΑΥΣΙΚΑ ΠΕ70 ΣΕΡΡΩΝ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
141 227931 ΚΑΤΣΟΥΦΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ11 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
142 600920 ΚΑΨΙΜΑΛΗ ΖΑΦΕΙΡΩ ΠΕ70 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
143 622503 ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΕ60 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
144 617429 ΚΕΣΙΔΟΥ ΣΟΝΙΑ ΠΕ70 ΠΕΛΛΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
145 619809 ΚΕΧΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕ11 Β ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
146 601601 ΚΙΟΡΠΕ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ70 ΞΑΝΘΗΣ ΕΒΡΟΥ
147 607561 ΚΙΟΣΕ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ70 Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
148 601556 ΚΙΟΥΡΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ70 Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
149 210512 ΚΙΣΣΟΥΔΗ ΙΣΙΔΩΡΑ ΠΕ06 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
150 718102 ΚΟΖΥΡΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ70 ΕΥΒΟΙΑΣ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
151 601749 ΚΟΚΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ70 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
152 219048 ΚΟΛΕΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΠΕ05 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
153 616455 ΚΟΛΛΙΑ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ60 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΒΡΟΥ
154 718934 ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ79.01 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Α ΑΘΗΝΩΝ
155 613014 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ70 ΛΕΣΒΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
156 619033 ΚΟΡΝΕΖΟΥ ΑΛΕΞΙΑ ΠΕ60 ΞΑΝΘΗΣ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
157 717407 ΚΟΡΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ70 ΕΥΒΟΙΑΣ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
158 613818 ΚΟΤΖΑΓΕΡΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ70 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
159 575032 ΚΟΤΣΙΜΠΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 Α ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
160 616902 ΚΟΥΚΟΥΤΣΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 Α ΑΘΗΝΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ
161 615977 ΚΟΥΝΑΔΗ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ11 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Δ ΑΘΗΝΩΝ
162 608913 ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ ΠΕ60 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ
163 622946 ΚΟΥΡΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ06 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
164 619942 ΚΟΥΣΟΥΤΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΠΕ11 ΛΑΣΙΘΙΟΥ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
165 610360 ΚΟΥΤΖΙΑΜΠΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΠΕ70 ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
166 702064 ΚΟΥΤΗ ΣΜΑΡΟΥΛΑ ΠΕ70 ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
167 703241 ΚΟΥΤΡΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ06 ΕΥΒΟΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
168 224133 ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ06 Α ΑΘΗΝΩΝ ΛΕΣΒΟΥ
169 714811 ΚΟΥΦΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕ60 ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
170 613149 ΚΡΑΝΤΑΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΠΕ70 ΔΡΑΜΑΣ ΛΕΣΒΟΥ
171 223938 ΚΥΡΑΛΕΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΠΕ05 ΛΑΡΙΣΑΣ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
172 618169 ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΕ70 ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΕΒΡΟΥ
173 620976 ΚΥΡΙΑΦΙΝΗ ΘΕΟΔΟΤΑ ΠΕ70 ΗΜΑΘΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
174 229267 ΚΩΛΕΤΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ08 ΗΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ
175 608738 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ ΠΕ60 ΠΕΛΛΑΣ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
176 715158 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ60 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α ΑΘΗΝΩΝ
177 574573 ΚΩΣΤΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΕ06 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α ΑΘΗΝΩΝ
178 612028 ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ ΠΕ06 ΛΑΡΙΣΑΣ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
179 616411 ΛΑΓΚΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ60 Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
180 588746 ΛΑΓΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ70 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ ΑΘΗΝΩΝ
181 621437 ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ - ΚΥΡΙΑ ΠΕ70 Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
182 168771 ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ79.01 Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
183 618752 ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΠΑΣΧΑΛΙΑ ΠΕ70 ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
184 700394 ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΕ70 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
185 603107 ΛΑΝΑΡΑ ΕΛΕΝΗ ΠΕ60 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α ΑΘΗΝΩΝ
186 209118 ΛΑΠΠΑ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ86 ΗΛΕΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
187 702970 ΛΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ11 ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
188 606605 ΛΕΟΝΤΣΙΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΑ ΠΕ11 Δ ΑΘΗΝΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
189 615020 ΛΙΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70  Β ΑΘΗΝΩΝ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
190 713158 ΛΙΑΣΣΑ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ06 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
191 613425 ΛΙΒΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ70 ΕΥΒΟΙΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
192 608787 ΛΙΟΒΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ60 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
193 714312 ΛΙΟΣΗ ΣΟΦΙΑ ΠΕ60 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Δ ΑΘΗΝΩΝ
194 620674 ΜΑΓΚΟΥ ΜΟΝΙΚΑ ΠΕ70 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
195 701629 ΜΑΓΚΟΥΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ70 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
196 720410 ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ91.01 ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
197 606686 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ79.01 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
198 618733 ΜΑΝΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ ΠΕ70 ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
199 619593 ΜΑΝΙΚΑ ΕΛΕΝΗ ΠΕ60 ΠΕΛΛΑΣ ΚΙΛΚΙΣ
200 608870 ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ ΠΕ60 ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
201 704408 ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΕ60 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
202 578494 ΜΑΡΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ70 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
203 619273 ΜΑΡΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ60 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
204 618342 ΜΑΣΣΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ70 ΑΧΑΪΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
205 619019 ΜΑΣΤΟΡΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ60 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
206 613883 ΜΑΤΕΝΟΓΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΕ70 Α ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
207 214571 ΜΑΤΖΙΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ11 ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
208 608905 ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ60 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
209 619261 ΜΑΥΡΟΜΥΤΗ ΖΩΗ ΠΕ60 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
210 619346 ΜΑΥΡΟΦΡΥΔΟΥ ΖΩΓΡΑΦΑ ΠΕ60 Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
211 558115 ΜΑΧΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Γ ΑΘΗΝΩΝ
212 613989 ΜΕΓΓΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΠΕ70 Α ΑΘΗΝΩΝ ΧΑΝΙΩΝ
213 599070 ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ70 Α ΑΘΗΝΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
214 713627 ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ11 ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
215 588330 ΜΗΤΣΑΓΓΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ70 ΠΕΛΛΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
216 595235 ΜΙΜΗΓΙΑΝΝΗ ΖΩΗ ΠΕ70 ΑΡΤΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
217 228016 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΠΕ11 ΠΕΙΡΑΙΑ ΞΑΝΘΗΣ
218 604768 ΜΟΤΣΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
219 228020 ΜΟΥΖΙΟΥΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕ11 Β ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
220 714704 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ60 ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
221 713475 ΜΟΥΤΖΑΚΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΑ ΠΕ08 ΣΕΡΡΩΝ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
222 587823 ΜΟΥΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ11 ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
223 225041 ΜΟΥΧΑΛΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ11 ΡΕΘΥΜΝΟΥ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
224 205410 ΜΠΑΪΜΑΚΗ ΑΜΑΛΙΑ ΠΕ86 Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
225 616369 ΜΠΑΚΑΛΗ ΖΩΗ ΠΕ60 ΕΒΡΟΥ ΧΙΟΥ
226 614874 ΜΠΑΚΟΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Ι ΠΕ70 ΧΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
227 614035 ΜΠΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ70 Β ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
228 718717 ΜΠΑΛΛΑ-ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΕ70 ΣΑΜΟΥ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
229 617260 ΜΠΑΛΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ70 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ
230 704902 ΜΠΑΡΛΑ ΕΛΛΗ ΠΕ60 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
231 224179 ΜΠΑΡΜΠΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ06 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
232 622672 ΜΠΑΦΟΥΝΗ ΜΥΡΣΙΝΗ ΠΕ60 ΣΑΜΟΥ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
233 618217 ΜΠΕΚΙΡΗ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ70 Δ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
234 228035 ΜΠΕΛΕΤΣΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ11 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
235 602617 ΜΠΕΛΗ ΣΟΦΙΑ ΠΕ70 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
236 224181 ΜΠΕΛΛΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΕ06 Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
237 618522 ΜΠΙΛΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΠΕ70 ΑΧΑΪΑΣ ΗΛΕΙΑΣ
238 713590 ΜΠΟΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ11 ΑΧΑΪΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
239 610830 ΜΠΟΜΠΟΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ70 ΠΕΛΛΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
240 613769 ΜΠΟΥΖΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΞΑΝΘΗΣ
241 594384 ΜΠΟΥΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ70 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
242 620925 ΜΠΟΥΤΣΙΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΕ70 Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΑΝΙΩΝ
243 617045 ΜΥΓΔΑΛΗ ΕΥΑΝΘΙΑ ΠΕ70 Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
244 599322 ΜΩΡΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ70 Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
245 607366 ΜΩΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 ΠΕΙΡΑΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
246 619623 ΝΑΖΙΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΕ60 Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
247 215615 ΝΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ86 ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
248 621795 ΝΑΛΜΠΑΝΙΔΟΥ ΖΩΗ ΠΕ70 ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
249 701719 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΟΥΛΙΑ ΠΕ70 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
250 228047 ΝΙΚΟΜΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ11 Β ΑΘΗΝΩΝ Α ΑΘΗΝΩΝ
251 585243 ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΠΕ70 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
252 704057 ΝΙΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΕ06 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
253 224195 ΝΤΑΤΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ06 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
254 228052 ΝΤΑΦΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ11 ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
255 613116 ΝΤΟΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩ ΠΕ70 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
256 620766 ΝΤΟΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ70 ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
257 619644 ΝΤΟΝΑ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ60 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
258 613767 ΝΤΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ70 Β ΑΘΗΝΩΝ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
259 617419 ΝΩΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ70 ΕΒΡΟΥ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
260 617697 ΞΑΓΟΡΑΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕ70 Γ ΑΘΗΝΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
261 615563 ΞΕΡΙΔΟΥ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΗ ΠΕ60 ΛΕΣΒΟΥ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
262 615739 ΞΥΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ06 Γ ΑΘΗΝΩΝ Α ΑΘΗΝΩΝ
263 609795 ΞΥΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ06 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
264 613018 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 ΛΑΡΙΣΑΣ Α ΑΘΗΝΩΝ
265 704272 ΟΥΣΤΡΙΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ07 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
266 603036 ΠΑΓΚΑΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΕ60 ΧΑΝΙΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
267 618079 ΠΑΔΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ70 ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
268 216166 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΑΡΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ86 ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΑΝΙΩΝ
269 604342 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕ70 ΑΧΑΪΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
270 609590 ΠΑΝΤΖΙΑΡΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ70 Δ ΑΘΗΝΩΝ ΞΑΝΘΗΣ
271 614869 ΠΑΠΑΓΕΡΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΠΕ70 ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΧΙΟΥ
272 609750 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ06 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
273 620745 ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
274 205484 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΚΡΙΒΗ ΠΕ86 ΑΧΑΪΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
275 603907 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ70 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Α ΑΘΗΝΩΝ
276 617218 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ70 ΠΕΛΛΑΣ ΕΒΡΟΥ
277 605661 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ70 Β ΑΘΗΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
278 616323 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΕ60 ΞΑΝΘΗΣ ΣΑΜΟΥ
279 567989 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ60 ΚΙΛΚΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
280 603249 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ ΠΕ60 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
281 607971 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΠΕ70 ΚΟΖΑΝΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
282 228074 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ11 ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
283 622791 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ60 ΣΕΡΡΩΝ ΕΒΡΟΥ
284 607564 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΕ70 ΠΕΙΡΑΙΑ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
285 617131 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ70 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
286 599596 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΠΕ70 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
287 612447 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ11 ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
288 704413 ΠΑΠΑΡΙΚΟΥ ΔΑΦΝΗ ΠΕ07 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΕΒΡΟΥ
289 210608 ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ06 Β ΑΘΗΝΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
290 599629 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ70 ΑΧΑΪΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
291 617717 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΪΤΣΑ ΠΕ70 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
292 596900 ΠΑΠΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΠΕ60 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ ΑΘΗΝΩΝ
293 704285 ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΠΕ07 ΛΕΣΒΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ
294 611751 ΠΑΠΠΑ ΙΡΙΣ ΠΕ60 Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
295 575564 ΠΑΡΑΓΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 ΡΕΘΥΜΝΟΥ (ΕΙΔΙΚΗΣ) ΡΕΘΥΜΝΟΥ (ΓΕΝΙΚΗΣ)
296 704903 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ ΠΕ60 ΗΛΕΙΑΣ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
297 613694 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΟΥ ΣΗΜΕΛΑ ΠΕ70 ΠΙΕΡΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ
298 613120 ΠΑΡΤΣΙΝΕΒΕΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΕ70 ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ
299 561634 ΠΑΣΧΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ70 Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΒΡΟΥ
300 607680 ΠΑΤΗΤΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ-ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕ70 Α ΑΘΗΝΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
301 621166 ΠΙΝΑΚΟΥΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕ70 Β ΑΘΗΝΩΝ Γ ΑΘΗΝΩΝ
302 702896 ΠΙΣΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ60 ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
303 714310 ΠΛΑΚΙΔΑ ΤΡΥΓΩΝΑ ΠΕ60 ΛΕΣΒΟΥ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
304 614615 ΠΛΑΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
305 619807 ΠΛΕΝΤΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ11 Α ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
306 607664 ΠΟΛΥΖΩΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΕ70 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
307 612040 ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕ06 ΠΕΛΛΑΣ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
308 225139 ΠΟΥΓΚΑΚΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ11 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
309 618358 ΠΟΥΛΙΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 ΛΕΣΒΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
310 616896 ΠΡΑΖΙΟΥΤΗ ΝΙΚΟΛΙΝΑ ΠΕ70 ΡΟΔΟΠΗΣ ΕΒΡΟΥ
311 700442 ΠΡΟΪΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ60 ΗΜΑΘΙΑΣ Γ ΑΘΗΝΩΝ
312 597061 ΠΡΟΚΟΠΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΕ60 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ
313 713932 ΡΗΓΑΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ60 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
314 617158 ΡΙΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
315 599810 ΡΙΖΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΠΕ70 Α ΑΘΗΝΩΝ ΧΑΝΙΩΝ
316 593259 ΡΙΖΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΠΕ70 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ                                                                                                                                                                                                                                                      
317 608903 ΡΙΖΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΕ60 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
318 714838 ΡΟΥΦΑΓΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ60 ΠΕΙΡΑΙΑ Β ΑΘΗΝΩΝ
319 713502 ΡΩΜΟΥΣΗΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΕ08 ΚΟΖΑΝΗΣ Δ ΑΘΗΝΩΝ
320 714848 ΣΑΓΚΙΩΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ60 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α ΑΘΗΝΩΝ
321 216200 ΣΑΪΤΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΝΑ ΠΕ86 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
322 718697 ΣΑΚΟΡΑΦΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ70 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Δ ΑΘΗΝΩΝ
323 622003 ΣΑΚΟΥΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
324 607691 ΣΑΛΑΜΑΓΚΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 ΡΟΔΟΠΗΣ ΕΒΡΟΥ
325 603410 ΣΑΛΑΜΠΑΣΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΕ79.01 ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΛΕΙΑΣ
326 582117 ΣΑΛΤΣΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ ΠΕ70 ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΒΡΟΥ
327 704407 ΣΑΜΑΡΤΖΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ60 ΣΑΜΟΥ ΕΒΡΟΥ
328 715028 ΣΑΠΑΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ60 ΛΕΣΒΟΥ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
329 612143 ΣΑΡΑΝΤΗ ΛΟΥΚΙΑ ΠΕ06 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
330 186110 ΣΑΡΑΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ06 Γ ΑΘΗΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
331 612265 ΣΑΦΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΠΕ06 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
332 702529 ΣΒΑΡΝΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ-ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΠΕ70 ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ
333 610803 ΣΒΗΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ70 ΧΙΟΥ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
334 704069 ΣΔΟΥΓΚΟΥ ΔΑΝΑΗ ΠΕ06 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
335 225159 ΣΕΡΑΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ11 Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕΛΛΑΣ
336 600474 ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ79.01 ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΧΑΪΑΣ
337 609507 ΣΕΡΜΑΚΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΠΕ11 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ
338 610332 ΣΙΑΚΑΤΗ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ ΠΕ70 ΚΑΒΑΛΑΣ ΧΑΝΙΩΝ
339 702332 ΣΙΑΜΑΝΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ70 ΞΑΝΘΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
340 704410 ΣΙΑΠΑΡΔΑΝΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΠΕ06 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
341 617473 ΣΙΔΕΡΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ ΠΕ70 ΡΟΔΟΠΗΣ ΕΒΡΟΥ
342 604884 ΣΙΟΥΤΗ ΦΑΝΗ ΠΕ70 ΚΟΖΑΝΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
343 617955 ΣΚΑΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ70 ΑΡΚΑΔΙΑΣ Α ΑΘΗΝΩΝ
344 211544 ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΕ86 ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
345 602392 ΣΚΑΦΙΔΑ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ ΠΕ70 ΕΥΒΟΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
346 622786 ΣΟΥΡΒΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ60 ΚΑΒΑΛΑΣ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
347 704894 ΣΟΥΦΛΙΑ ΕΛΕΝΗ ΠΕ60 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
348 588106 ΣΠΑΘΟΥΛΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΠΕ60 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
349 619464 ΣΠΑΛΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΕ60 ΚΑΒΑΛΑΣ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
350 614841 ΣΠΑΡΤΑΛΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ70 ΔΡΑΜΑΣ ΛΕΣΒΟΥ
351 614934 ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ70 Γ ΑΘΗΝΩΝ ΧΑΝΙΩΝ
352 703786 ΣΠΗΛΙΩΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕ60 ΧΑΝΙΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
353 620064 ΣΠΙΤΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ60 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
354 617943 ΣΠΥΡΙΔΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
355 613666 ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΕ70 ΚΥΚΛΑΔΩΝ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
356 614192 ΣΠΥΡΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ70 ΣΕΡΡΩΝ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
357 601741 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗ ΠΕ70 Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
358 595157 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΕ70 ΧΑΝΙΩΝ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
359 602417 ΣΤΑΜΑΤΕΛΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΠΕ70 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
360 602323 ΣΤΑΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ70 Γ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
361 595124 ΣΤΕΛΛΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ70 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Δ ΑΘΗΝΩΝ
362 704014 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ60 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
363 622587 ΣΩΤΗΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΠΕ60 ΧΙΟΥ Α ΑΘΗΝΩΝ
364 615031 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΛΟΚΑΘΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ70 ΗΛΕΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
365 600053 ΤΑΒΛΑΡΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ70 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
366 713525 ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΥ ΝΙΚΗ ΠΕ08 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
367 618162 ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΡΕΒΕΚΑ ΠΕ70 ΚΟΖΑΝΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
368 704369 ΤΕΡΣΗ ΜΑΡΙΝΑ ΠΕ60 ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ
369 611871 ΤΖΑΒΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ60 ΗΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ
370 608856 ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ60 ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΙΛΚΙΣ
371 613038 ΤΖΕΛΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ70 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
372 605520 ΤΖΕΡΕΜΕ ΕΛΕΝΗ ΠΕ70 ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
373 704886 ΤΖΙΜΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ86 ΑΡΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
374 617597 ΤΖΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
375 713521 ΤΖΙΟΥΤΖΙΑ ΑΓΑΘΗ ΠΕ08 ΔΡΑΜΑΣ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
376 229186 ΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ06 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΡΤΑΣ
377 702079 ΤΡΕΒΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ70 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Α ΑΘΗΝΩΝ
378 607173 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΠΕ70 ΠΕΛΛΑΣ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
379 204610 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΠΕ79.01 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Α ΑΘΗΝΩΝ
380 621541 ΤΡΙΓΚΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
381 703971 ΤΣΑΓΔΗ ΣΟΦΙΑ ΠΕ06 ΠΕΙΡΑΙΑ Α ΑΘΗΝΩΝ
382 225208 ΤΣΑΚΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ11 Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
383 714016 ΤΣΑΚΙΡΗ ΑΡΓΥΡΗ ΠΕ60 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
384 622533 ΤΣΑΚΝΗ ΕΥΔΟΞΙΑ ΠΕ60 ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
385 714711 ΤΣΑΝΤΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ60 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
386 579799 ΤΣΑΡΑΜΑΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ70 ΠΕΛΛΑΣ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
387 615000 ΤΣΑΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΠΕ70 ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΙΛΚΙΣ
388 600210 ΤΣΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
389 703865 ΤΣΕΓΑΝΗ ΣΟΦΙΑ ΠΕ60 ΠΕΛΛΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
390 587454 ΤΣΙΑΜΠΕΡΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΕ11 Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
391 220819 ΤΣΙΑΧΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ07 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
392 622283 ΤΣΙΓΓΕΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ60 Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
393 214691 ΤΣΙΚΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ11 ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
394 615674 ΤΣΙΛΗ ΙΟΡΔΑΝΑ ΠΕ06 ΕΒΡΟΥ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
395 618175 ΤΣΙΜΠΟΥΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ70 ΡΟΔΟΠΗΣ ΕΒΡΟΥ
396 714334 ΤΣΙΝΤΖΟΥ ΑΝΝΑ ΠΕ60 ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
397 619417 ΤΣΙΟΛΑΚΗ ΕΛΛΗ ΠΕ60 ΧΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
398 612495 ΤΣΙΠΕΛΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΠΕ11 ΒΟΙΩΤΙΑΣ (ΕΙΔΙΚΗΣ) ΛΑΡΙΣΑΣ
399 717994 ΤΣΙΤΣΙΦΥΛΛΑ ΕΛΕΝΗ ΠΕ70 ΣΑΜΟΥ ΕΒΡΟΥ
400 716752 ΤΣΙΦΛΙΚΙΩΤΗ ΠΑΓΩΝΑ ΠΕ70 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
401 703784 ΤΣΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ60 ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
402 619708 ΤΣΟΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΠΕ06 Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
403 620627 ΤΣΟΜΠΑΝΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 ΠΕΙΡΑΙΑ Γ ΑΘΗΝΩΝ
404 618504 ΤΣΟΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΕ70 Γ ΑΘΗΝΩΝ ΧΙΟΥ
405 704836 ΦΑΚΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ11 ΧΙΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ
406 608605 ΦΙΚΑ ΜΑΡΙΑ-ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΠΕ60 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
407 704344 ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ86 ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
408 621071 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΝΝΑ ΠΕ70 ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
409 610404 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΧΑΪΔΩ ΠΕ70 ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
410 596840 ΦΟΥΦΑ ΑΦΕΝΤΡΑ ΣΤΥΛ ΠΕ60 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ
411 619724 ΦΩΤΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ06 Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
412 718856 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ70 ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
413 620656 ΧΑΝΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ70 Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΒΡΟΥ
414 595645 ΧΑΝΤΖΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ60 ΠΕΙΡΑΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
415 620558 ΧΑΡΜΑΝΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ70 ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
416 704054 ΧΑΣΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ06  ΕΥΒΟΙΑΣ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
417 702975 ΧΑΤΖΗΔΑΒΙΤΙΔΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΠΕ11 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
418 714995 ΧΑΤΖΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ60 ΛΕΣΒΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
419 593753 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕ70 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
420 219912 ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ11 ΣΕΡΡΩΝ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
421 704268 ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΦΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ07 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
422 718625 ΧΕΙΡΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΠΕ70 ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
423 607511 ΧΛΑΧΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ70 ΛΕΣΒΟΥ ΕΒΡΟΥ
424 616101 ΧΟΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΠΕ11 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
425 225853 ΧΟΥΡΔΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ07 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
426 618289 ΧΟΥΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ70 ΚΑΒΑΛΑΣ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
427 597056 ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ60 Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
428 715044 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ60 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
429 610597 ΨΑΡΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ70 Α ΑΘΗΝΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ
430 715009 ΨΙΛΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ60 ΛΕΣΒΟΥ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 1. 2.Αποσπούμε από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, για το διδακτικό έτος 2022-2023, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους υγείας, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ως εξής:
Α/Α Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΣΠΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΠΥΣΠΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ
1 608650 ΑΝΔΡΕΪΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΕ60 ΚΙΛΚΙΣ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2 588622 ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ70 ΦΛΩΡΙΝΑΣ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
3 700344 ΓΑΝΙΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
4 608672 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕ60 Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
5 615275 ΓΙΑΜΑ ΕΛΕΝΗ ΠΕ60 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
6 703222 ΓΚΟΥΤΖΙΑΜΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕ05 ΠΕΛΛΑΣ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
7 590163 ΘΕΟΔΩΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ11 ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΕΡΡΩΝ
8 579028 ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΘΩΜΑΣ ΠΕ70 Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
9 607203 ΚΑΠΟΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70 Γ ΑΘΗΝΩΝ Β ΑΘΗΝΩΝ
10 604716 ΚΕΡΑΜΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ70 ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
11 613754 ΚΕΧΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕ70 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
12 616434 ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΠΕ60 ΣΕΡΡΩΝ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
13 598765 ΚΡΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 ΑΧΑΪΑΣ ΗΛΕΙΑΣ
14 602921 ΚΥΡΑΝΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΕ60 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
15 610203 ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΜΑΡΙΝΑ ΠΕ70 Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
16 701443 ΜΠΟΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ70 ΑΡΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
17 616435 ΜΥΛΩΝΑ ΕΛΕΝΗ ΠΕ60 ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
18 610451 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΑΝΗ ΠΕ70 Β ΑΘΗΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
19 609395 ΠΑΠΑΧΑΤΖΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕ11 ΕΒΡΟΥ ΑΡΤΑΣ
20 619961 ΠΟΙΜΕΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ11 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ
21 704287 ΣΙΔΗΡΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ07 ΧΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
22 622521 ΣΚΟΥΠΡΑ ΑΣΠΑΣΙΑ ΠΕ60 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
23 701616 ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 ΗΜΑΘΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
24 575953 ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 ΧΑΝΙΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
25 701590 ΧΟΡΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ60 ΛΕΥΚΑΔΑΣ Δ ΑΘΗΝΩΝ
 1. 3.Αποσπούμε από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, για το διδακτικό έτος 2022-2023, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ως εξής:
Α/Α Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ

ΠΥΣΠΕ

ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ

ΠΥΣΠΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ

ΜΟΡΙΑ

1 588801 ΑΒΑΤΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ70 ΣΕΡΡΕΣ Α ΑΘΗΝΩΝ 49.833
2 606410 ΑΒΛΑΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ60 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Β ΑΘΗΝΩΝ 41.625
3 602916 ΑΒΡΑΜΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ60 Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 47.833
4 611333 ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ60 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ 27.375
5 620150 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ60 ΤΡΙΚΑΛΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 32.000
6 619876 ΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ11 Α ΑΘΗΝΩΝ Δ ΑΘΗΝΩΝ 38.250
7 616792 ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΕ70 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Γ ΑΘΗΝΩΝ 23.625
8 620310 ΑΓΚΙΝΑΡΑΣΤΑΧΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ79.01 ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ 33.750
9 200274 ΑΓΟΡΑΣΤΟΥΔΗΣ ΘΩΜΑΣ ΠΕ86 ΗΜΑΘΙΑ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 28.375
10 616207 ΑΔΑΜ ΜΑΡΙΑ ΠΕ60 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Β ΑΘΗΝΩΝ 17.500
11 617540 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ70 Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ