«Γνωστοποίηση διατάξεων του Ν.4547/2018 (Φ.Ε.Κ.102 τ.Α΄/12-6-2018) »
                                                      
Σας ενημερώνουμε ότι στο Ν.4547/2018 (Φ.Ε.Κ.102 τ.Α΄/12-6-2018) « Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα στις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 84 ορίζεται ότι: « Οι εκπαιδευτικοί που διορίστηκαν από το Σεπτέμβριο του 2012 έως και την έναρξη ισχύος του παρόντος και δεν έχουν παρακολουθήσει εισαγωγική εκπαίδευση λόγω της μη πραγματοποίησης σχετικών προγραμμάτων εισαγωγικής εκπαίδευσης εκπαιδευτικών κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, προάγονται στον επόμενο του εισαγωγικού βαθμού αναδρομικά από τη συμπλήρωση της δοκιμαστικής υπηρεσίας τους, κατά παρέκκλιση της παρ.2 του άρθρου 47 του Ν.3528/2007 (Α΄26) ».              

Στην περίπτωση που υπάρχουν εκπαιδευτικοί της αρμοδιότητά σας που εμπίπτουν στις ανωτέρω διατάξεις, παρακαλούμε για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες.              Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ( κα) της παρ.1 του άρθρου 110 του ανωτέρω νόμου καταργείται το Π.Δ.152/2013 (Φ.Ε.Κ.240τ.Α΄/5-11-2013) «Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 


 ΜΑΡΙΑ ΔΟΚΟΥ